Office 2016 Key Office Professional Plus 2016 Genuine Original Key & Digital Download Activate both 32 / 64 bit version. Support all Languages Version microsoftwarestore Windows 10 Product Keys on sale now 70% off! Microsoft Store offers cheap Windows 10 Keys, Windows 7 Keys and Office 2013 Keys at lowest prices. https://www.parajumpersonlinesale.be parajumpers sale

Avís Legal

D’acord amb la Llei 34 /2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic a Espanya, se l’informa que aquesta pàgina Web és propietat de: M. Carme Piñol Alentà, amb domicili a Av. Blondel, núm. 84, 3r-2ª de Lleida (25002) (d’ara endavant CP o la Titular).

Aquesta pagina Web, ha estat creada amb caràcter informatiu i per a ús personal.  El fet d’accedir a aquesta Web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions:

1. INFORMACIÓ LEGAL I ACCEPTACIÓ.

L’usuari, pel sol fet d’utilitzar aquesta pàgina web, accepta expressament les condicions d’ús de la mateixa.

Les presents disposicions regulen l’ús del servei d’aquesta pagina Web d’Internet, que CP posa a disposició dels usuaris d’Internet.

L’accés a la pàgina Web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions, subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

La utilització, d’aquesta pagina Web, atribueix la condició d’usuari d’aquesta pagina Web (en endavant, l’Usuari), i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest apartat de Privacitat. La prestació del servei, d’aquesta pagina Web, té una durada limitada al moment en què l’Usuari es trobi connectat a la mateixa.

2. CONDICIONS D’ÚS D’AQUESTA PÀGINA WEB.

2.1 General

L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte d’aquesta pagina Web de conformitat amb la Llei i el present apartat de Privacitat i Avís Legal. L’Usuari respondrà enfront de CP o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
100-105 vce
200-105 vce
Queda expressament prohibit l’ús d’aquesta pagina Web amb finalitats lesives de béns o interessos de CP o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de aquests.

2.2. Responsabilitat en l’ús de Continguts.

L’Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari d’acord amb la legislació vigent haurà d’abstenir de:

 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits, per escrit, per CP.
 • Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Programari o Base de Dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part l’usuari o d’un tercer.
 • Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants d’aquesta pagina Web així com de les bases de dades que CP posi a disposició dels Usuaris.

2.3 Dades facilitades per l’Usuari.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través de la pagina web haurà de ser veraç.

A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada CP perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’Usuari.

En tot cas serà l’Usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a CP o/a tercers per la informació que faciliti.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Tots els continguts d’aquesta pagina Web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els ‘continguts’), són propietat de CP o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos, excepte aquells que resultin estrictament necessari per a l’ús d’aquesta pagina Web.

Les marques, noms o signes distintius són titularitat de CP o tercers, sense que pugui entendre que l’ accés a la pagina Web atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

4. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

La Titular garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades dels usuaris d’ aquesta pàgina Web, i d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007, li comunica que les seves dades es poden incorporar a una base de dades sota l’exclusiva responsabilitat de M. Carme Piñol Alentà, amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats, així com per informar dels productes i serveis del seu interès.

L’enviament per correu electrònic, o facilitar per qualsevol altre mitjà, les seves dades personals, suposa el consentiment exprés al tractament de les mateixes. Si bé, CP es reserva el dret a incloure o no, les seves dades en els seus fitxers.

CP adopta els nivells de seguretat requerits pel RD1720/2007 de 21 de desembre. No obstant això, la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i poden existir filtracions per actuacions doloses de tercers.

CP garanteix que totes les dades personals seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El present consentiment s’atorga sense perjudici de tots els drets que l’assisteixen en virtut de la norma abans esmentada, i especialment de la possibilitat d’exercitar gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius. I l’Usuari, en tot moment, pot exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades personals, remetent un correu electrònic, fent-ho constar, a: mcpa@advocatslleida.org, o per correu postal, amb escrit signat, dirigit a M. Carme Piñol Alentà, Av. Blondel, núm. 84, 3r-2ª de Lleida (25002)

5. COMUNICACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER ILICIT I INADEQUAT.

En el cas que l’Usuari o qualsevol altre usuari d’Internet tinguessin coneixement que altres pàgines o portals enllaçats des d’aquesta pagina Web de CP remeten a pàgines els continguts o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb CP indicant els punts següents:

 • Dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
 • Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del lloc web enllaçat;
 • En el supòsit de violació de drets, com ara propietat intel·lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui persona diferent del comunicant. Així mateix haurà d’aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per actuar per compte del titular quan sigui persona diferent del comunicant;
 • Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta.
 • La recepció per part de CP de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que disposa la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant.
 • Així mateix haurà d’aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, si escau, el de representació per actuar per compte del titular quan sigui persona diferent del comunicant;
 • Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta.
 • La recepció per part de CP de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que disposa la LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant.

6. EXCLUSIÓ DE LA RESPONSABILITAT

6.1 De la informació

Els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació d’un servei d’assessorament legal, i la informació continguda en aquesta pagina web no té, en cap cas, caràcter contractual respecte de CP.

La titular es reserva el dret unilateral de modificar , limitar o cancel·lar l’accés a aquesta pàgina Web, a realitzar modificacions en la seva configuració o presentació, així com a ampliar o reduir els serveis prestats, sense avís previ i en qualsevol moment.

L’accés a la pagina Web no implica l’obligació per part de CP de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través de la mateixa.

6.2 De la qualitat del servei

L’accés a la pagina Web no implica l’obligació per part de CP de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

CP no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei d’aquesta pagina Web.

6.3 De la possibilitat del Servei.

L’accés a la pagina Web requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a CP. Per tant, els serveis proveïts a través d’aquesta pagina Web poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei d’aquesta pagina Web.

CP no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei d’aquesta pagina Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

6.4. Dels continguts i serveis enllaçats a través d’aquesta pagina Web.

En cap cas, la titular, es responsabilitza dels continguts de les webs a ​​què es pugui accedir a través d’aquesta pagina, havent de revisar i acceptar, l’Usuari les condicions d’ ús, d’aquestes pàgines, abans d’entrar en les mateixes.

7. LEGISLACIÓ.

Aquesta pàgina Web i el seu contingut es regeixen, exclusivament, per la Legislació espanyola. I, en cas que sorgeixi discrepància en la utilització de la mateixa, totes les parts es sotmeten als Tribunals i Jutjats de la ciutat de Lleida, amb renuncia als seus propis furs.